Menu
Twój koszyk

Regulamin Szkoleń

Regulamin szkoleń Akademii Słodka Pasja

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem warsztatów dekorowania tortów jest Akademia Słodka Pasja Salvatore Mattera ul. Wiejska 16, 48-300 Jędrzychów NIP: 7532435564 (zwana dalej ,,Organizatorem”).

 2. Internauta, który zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Akademię Słodka Pasja Salvatore Mattera ul. Wiejska 16, 48-300 Jędrzychów NIP:7532435564 w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)na potrzeby realizacji warsztatów oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez firmę Akademia Słodka Pasja Salvatore Mattera ul. Wiejska 16 48-300 Jędrzychów .Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 197r. o ochrnie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

 3. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 4. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika kursu z jego przestrzegania.

 5. Zgłoszenie do udziału w warsztatach organizowanych przez Akademia Słodka Pasja Salvatore Mattera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

 

 1. Warsztaty organizowane są w salach szkoleniowych dla osób dorosłych lub dzieci pod opieką osób dorosłych. Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.

 2. Warsztaty odbywają się w salach wskazanych na stronie internetowej www.akademiaslodkapasja.pl, przy opisie poszczególnych warsztatów lub w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej www.akademiaslodkapasja.pl przez Akademię Słodka Pasja Salvatore Mattera.

 3. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.akademiaslodkapasja.pl szczegóły dotyczące warsztatów.

 4. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.

 5. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, żeby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane projekty. Na prośbę Uczestników , prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.

 6. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie proponowanych projektów, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, CENA I PŁATNOŚĆ

 

 1. Uczestnik rezerwuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, poprzez zakup biletu na stronie internetowej www.akademiaslodkapasja.pl  . Po wykonaniu tych czynności następuje wstępna rezerwacja miejsca, która jest ważna przez okres 3 dni.Istnieje możliwość rezerwacji miejsca również poprzez wysłanie zapytania na adres [email protected] oraz wpłacenie zaliczki ( wysokość zaliczki jest zmienna i zależy od kursu).
   

 2. Pełna rezerwacja następuje po wpłaceniu całości pieniędzy na konto bankowe Akademia Słodka Pasja Salvatore Mattera, w tytule podając nazwę warsztatów oraz imię i nazwisko uczestnika.

 3. Brak wpłaty pieniędzy w wymaganym terminie stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z udziału w warsztatach.

 4. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 5. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty oraz o przyjęciu płatności informacją mailową przez Organizatora.

 6. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.akademiaslodkapasja.pl. Ceny kursów to ceny brutto za jedną osobę .

 7. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.

 8. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:

 • zajęcia grupowe z prowadzącym

 • korzystanie ze stanowiska wyposażonego we wszystkie akcesoria niezbędne do uczestnictwa w warsztatach

 • wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów

 •  obiad (jeśli zaznaczono w opisie)

   

REZYGNACJA, ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 

 1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach .

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych warsztatach, jednak nie później niż 30 dni przez rozpoczęciem warsztatów, uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji z warsztatów, lecz nie później niż 15 dni przez rozpoczęciem warsztatów, uczestnik zostaje obciążony kwotą w wysokości 50% jego wartości. Po tym terminie, wpłaty nie podlegają zwrotowi.

 3. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inny warsztat, jednak nie później niż na 30 dni przed odbyciem się warsztatu z którego chce zrezygnować, na rzecz innego warsztatu.

 4. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.

 5. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres [email protected], najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

 6. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.

 7. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie pięciu dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.

   

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.

 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad bhp obowiązujących na Sali.

 3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

 4. Uczestnik odpowiada za szkody sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

Nasza strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, akceptujesz naszą Politykę dotyczącą plików cookie